មជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលសេវាកម្មស៊ីធីហ្សែន

អាស័យដ្ឋាន:
ផ្ទះលេខ 189-191 E0,ផ្លូវ ខេមរៈភូមិន្ទ, ភ្នំពេញ,កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ:
(855) 023 22 62 68សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រស៊ីធីហ្សែនពិភពលោកសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម: 

http://www.citizenwatch-global.com/support/index.html